Akt o proceni rizika

Izrada Akta o proceni rizika sa licencom, u skladu sa standardom ISO OHSAS 18001.

Prva mera preventivnog delovanja na profesionalne bolesti i izbegavanje povreda na radu je izrada Akta o proceni rizika (procena rizika radnih mesta).

Izrada Akta o proceni rizika (procena rizika radnih mesta) i dokumentacije iz oblasti bezbednosti  i zdravlja na radu (zaštite na radu) je prilika za unapređenje poslovanja i izbegavanje povreda na radu.

Zakon o Bezbednosti i Zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,91/2015 i 113/2017), članom 13. obavezuje sve poslodavace da u pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika (procena rizika) za sva radna mesta u radnoj okolini.

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o  Bezbednosti i Zdravlju na radu)

Procena rizika (Akt o proceni rizika) je preispitivanje svih aspekata rada, sa ciljem kako bi se  prepoznali elementi koji mogu biti uzrok povreda na radu ili štete, a prema listi opasnosti i štetnosti koje daje Pravilnik o načinu i postupku procene rizika, Priručnik za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček liste EU za svako pojedinačno zanimanje,kako bi se opasnosti uklonile i da bi se uvele preventivne ili zaštitne mere koje će kontrolisati rizik i stvoriti uslove za upravljanje rizikom,a samim tim i bolje uslove za bezbedan rad zaposlenih, smanjenje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Akt o proceni rizika je  dokument kojim se definišu sve potencijalne opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi prilikom obavljanja svojih poslova. Definisanje opasnosti i štetnosti  i mera za njihovo otklanjanje se vrši proučavanjem opisa poslova koje sadrži Ugovor o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i  razgovorom sa zaposlenima. Procena rizika se radi za  pojedinačno radno mesto.Izrada Akta o proceni rizika podrazumeva  snimanje radnog prostora (skiciranje prostora, osposobljenost radnika za protivpožanu zaštitu,određivanje vrste klimatizacije i grejanja i sl.)
Donošenje Akta o proceni rizika(procene rizika), sagledava  ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini i utvrduje mere i prioritete za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na najmanju moguću meru.

Akt o proceni rizikaPregled faza izrade Akta o proceni rizika (procenjivanje rizika):

1.Pokretanje postupka procene rizika na osnovu Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini i odluke  poslodavca  o pokretanju postupka procene rizika.

2.Sistematizacija radnih mesta prema Zakonu o radu, sa opisom poslova. Polazna osnova za procenu rizika je sistematizacija i organizacija radnih mesta.

3.Procena rizika radnih mesta prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.

Izmena i dopuna Akta o proceni rizika - Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 )

-Potpuna izmena Akta –  Akt o proceni rizika podleže potpunoj izmeni i dopuni nakon svake kolektivne povrede na radu sa smrtnim posledicama, koja se dogodi na radnom mestu i u radnoj okolini poslodavca.

-Izmene Akta o proceni rizika –  Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini podleže potpunoj ili delimičnoj izmeni ili dopuni na osnovu naložene mere Inspektora rada.

-Delimična izmena  Akta o proceni rizika (u slučaju smrtne povrede na radu i teške povrede na radu,u slučaju pojave svake nove opasnosti ili štetnosti, tj. promene nivoa rizika u procesu rada,kada mere koje se utvrde za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika nisu odgovarajuće  ili ne odgovaraju procenjenom stanju,kada je procena rizika zasnovana na podacima koji nisu ažurni.

Septembar 2007. godine je bio zakonski rok za donošenje akta o proceni rizika.

Akt o proceni rizika izrađuju stručna lica sa licencom, uz učešće lica koje profesionalno obavlja poslove za poslodavca, vezane za bezbednost i zdravlje na radu. U procesu izrade mogu učestvovati i predstavnici zaposlenih, koji će formirati Odbor za bezbednost i zdravlje na radu i koji se sastoji od predstavnika zaposlenih i predstavnika poslodavca, sa tim da broj predstavnika zaposlenih u odboru za bezbednost na radu mora biti veći od broja predstavnika poslodavca.

Njihovo učešće bi trebalo da se izvede u delu sakupljanja opasnosti na radnom mestu.

Kada se na radnom mestu poveća nivo opasnosti, zaposleni, preko svojih predstavnika, imaju pravo da zahtevaju izmenu akta.

Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini podleže potpunoj ili delimičnoj izmeni ili dopuni i na osnovu naložene mere inspektora rada.

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017), inicijativu za izmene i dopune akta o proceni rizika može dati lice za bezbednost i zdravlje na radu, šefovi pogona, poslovođe, predstavnici zaposlenih članova odbora za bezbednost i zdravlje na radu i sami zaposleni.

Cena izrade Akta o proceni rizika na radnom mestu se obračunava na osnovu broja radnih mesta prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u Vašem preduzeću, tako da troškovi izrade procene rizika zavise od broja radnih mesta, a ne od broja zaposlenih na tim radnim mestima. U slučaju da prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova imate više radnih mesta, cenu procene rizika možemo da dogovorimo na obostrano zadovoljstvo.

U slučaju da poslodavac sam obavlja delatnost, onda nije u obavezi da ima Akt o proceni rizika. Elaborat o bezbednosti na radu je potreban u slučaju da poslodavac ima u radnom odnosu zaposlene ili učenike na praksi.

U slučaju da poslodavac ima manje od deset zaposlenih i ne bavi se proizvodnom delatnošću, može sam da izradi Akt o proceni rizika (Akt o bezbednosti na radu), uz poštovanje Pravilnika o izradi Akta o proceni rizika koji se nalazi u sekciji Propisi na našem sajtu.

Akt  o proceni rizika radnih mesta može se izraditi pomoću brojnih metoda procene rizika na radnom mestu kao što su Kinny, Pilz, 5x5, AUVA, BG, singapurski model (3x3), FINECA. Procena rizika radnih mesta je kompleksan posao, tako da je vrlo bitno dobro poznavanje i vladanje metodom kojom se vrši procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Agencija Atlas izrađuje Akt o bezbednosti na radu  metodom koju je sačinio tim za procenu rizika koga su sačinjavali predstavnici Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika iz Novog Sada, predstavnici instituta i Fakulteta zaštite na radu iz Niša. Procena rizika radnih mesta ovom metodom je najobimnija u odnosu na gore navedene metode procene rizika. Njena prednost u odnosu na druge metode procena se ogleda u tome da je prilagođena našim uslovima i daje najkvalitetniji Akt o bezbednosti na radnom mestu.

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji se zakonska obaveza izrade Akta o proceni rizika na radnom mestu svela na to da poslodavci ne znaju o čemu se radi i na osnovu toga su mnoga lica bez licence vršila izradu Akta o proceni rizika na "crno" i bez licence. U praksi to znači da će poslodavac izabrati najnižu cenu izrade Akta i biće ubeđen da je izvršio zakonsku obavezu. Ustvari ta lica koja su izradila Akt, nigde ne stvaljaju svoj potpis i licencu, poslodavac potpisuje Akt i time preuzima odgovornost. Takav Akt o proceni rizika radnih mesta poslodavac je platio, dakle ni on nije besplatan, ali mu niko ne garantuje kvalitet i time što je "uštedeo" izborom najniže cene dovodi sebe u poziciju da odgovara za moguće kazne zbog nepotpunosti ili neispravnosti Akta o proceni rizika.

Pre svega, Akt o proceni rizika na radnom mestu mora da sadrži licencu stručnog lica i firme koja je izradila Akt, a u slučaju povrede na radu nije svejedno kakav je kvalitet Akta o proceni rizika. Na tržištu se susrećemo sa praksom da poslodavci koji su već prošli "jeftino" pri izradi Akta dolaze do nas i traže da im izradimo ispravan Akt, jer su uvideli da su bili žrtve prevare tek kada im se dogodila povreda na radu ili su imali kontrolu inspektora rada. Agencija Atlas vrši izradu Akta o proceni rizika metodom koja je vrlo obimna i sveobuhvatna, tako da u vanrednim slučajevima nije svejedno da li imate Akt bez licence i to na dve do pet strana po jednom radnom mestu ili na petnaest strana po jednom radnom mestu, koliko je predviđeno metodom kojom mi vršimo izradu Akta o proceni rizika na radnih mesta.

Kao krajnji zaključak ovih primera iz prakse, sve se svodi na to da u ovoj oblasti kao i u mnogim drugim oblastima, postoji kvalitetna i nekvalitetna dokumentacija ili roba, pa tako i kvalitetno ili loše urađena procena rizika radnih mesta tj. Akt o bezbednosti na radu na osnovu kojeg se temelji zaštita i bezbednost na radu.

Akt o proceni rizika utvrđuje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini i na osnovu procene rizika se dobija obrazac broj 6. Kvalitetan Akt o proceni rizika daje i kvalitetan obrazac broj 6. Obrazac broj 6 sadrži opasnosti i štetnosti na radnom mestu i obaveza poslodavca je da upozna zaposlenog sa svim rizicima na radu, tako da tu obavezu ispunjava kada zaposleni potpiše obrazac broj 6. Nevolje nastaju kada dođe do povrede na radu, a zaposleni prilikom stupanja na rad nije potpisao obrazac broj 6 i kada poslodavac nije doneo Akt o proceni rizika.

U Službenom glasniku RS broj 102/2015 izašao je Pravilnik o načinu i postupku procene rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini.

Ako aktom o proceni rizika utvrdi nedostatke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu za čije su otklanjanje potrebna veća investiciona ulaganja, a život i zdravlje zaposlenog nisu teže ugroženi, poslodavac je dužan da sačini poseban program o postupnom otklanjanju nedostataka i utvrdi rokove za realizaciju programa.

Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica ako u pismenoj formi ne donese akt o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini i ne utvrdi način i mere za otklanjanje rizika, kao i kada ne izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada,ako na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada ne obezbedi u skladu sa ovim zakonom propisane lekarske preglede zaposlenih.

Evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje se vode, a koje čine obrasci od 1-14, predstavljaju određeni vid dnevnika jedne firme iz bezbednosti na radu. Osnov za popunjavanje ovih obrazaca je Akt o proceni rizika. Tako na primer, u Obrazac broj 1 se upisuju radna mesta sa povećanim rizikom koja su rezultat izrađenog Akta o proceni rizika. U Obrazac broj 2 se upisuju lekarski pregledi zaposlenih raspoređenih na radna mesta sa povećanim rizikom,koje je opet definisao akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Inspekcija rada u kontrolnim listama koje se popunjavaju prilikom inspekcijskog nadzora u oblasti opšteg dela iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, u delu vezanom za Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini kontroliše sledeće:

Akt o proceni rizika - check lista Inspekcije rada:

-Da li je poslodavac doneo akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da li je utvrdio mere za njihovo otklanjanje?
- Da li je poslodavac postupak procene rizika pokrenuo donošenjem odluke o pokretanju postupka procene rizika kojom je odredio jedno ili više lica odgovornih za sprovođenje postupka procene rizika u skladu sa zakonom?
- Da li je poslodavac odredio stručno lice za sprovođenje postupka procene rizika iz reda zaposlenih kod poslodavca sa položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu?
- Da li je poslodavac za vršenje procene rizika angažovao pravno lice, odnosno preduzetnika sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu?
- Da li je poslodavac ugovorom o angažovanju pravnog lica odnosno preduzetnika odredio jedno ili više stručnih lica iz reda zaposlenih kod tog pravnog lica ili preduzetnika, kao i druga lica koja imaju odgovarajuću stručnost i znanje potrebne za vršenje procene rizika, koja su odgovorna za sprovođenje postupka procene rizika?
- Da li je poslodavac odobrio Plan sprovođenja postupka procene rizika koji je sastavni deo dokumentacije o proceni rizika?
- Da li su procenom rizika obuhvaćeni: opšti podaci o poslodavcu; opis tehnološkog i radnog procesa; opis sredstava za rad i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; snimanje organizacije rada; prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini; procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti; utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika; zaključak; izmene i dopune akta o proceni rizika?
- Da li je poslodavac na osnovu ocene službe medicine rada, aktom o proceni rizika utvrdio posebne zdravstvene uslove koje moraju ispunjavati zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom?
- Da li je poslodavac po sprovedenom postupku snimanja organizacije rada, prepoznavanja i utvrđivanja opasnosti i štetnosti, procenjivanja rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti i utvrđivanja načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika, doneo zaključak?
- Da li zaključak akta o proceni rizika sadrži: sva radna mesta na kojima je izvršena procena rizika; radna mesta koja su utvrđena kao radna mesta sa povećanim rizikom; prioritete u otklanjanju rizika; izjavu poslodavca kojom se obavezuje da će primeniti sve utvrđene mere za bezbedan i zdrav rad na radnim mestima i u radnoj okolini u skladu sa aktom o proceni rizika?
-Da li su aktom o proceni rizika utvrđena radna mesta sa povećanim rizikom?

-Da li je poslodavac sam sproveo postupak procene rizika?

-Da li dokumentacija o proceni rizika sadrži : odluku o pokretanju postupka procene rizika i plan sprovođenja postupka procene rizika i zaključak?

-Da li je procena rizika u svemu izvršena na način propisan Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, tako da je procenom rizika obuhvaćeno: opis tehnološkog i radnog procesa; opis sredstava za rad i njihovo grupisanje i opis sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu; snimanje organizacije rada; prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini; procenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti i utvrđivanje načina i mera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika?

-Da li kod poslodavca postoje radna mesta sa povećanim rizikom?

-Da li je poslodavac svim zaposlenima na radnom mestu sa povećanim rizikom, koji su na rad stupili u periodu od jedne godine pre dana nadzora, pre početka rada obezbedio prethodni lekarski pregled

-Da li je poslodavac svim zaposlenima na radnom mestu sa povećanim rizikom obezbedio periodični lekarski pregled, u propisanom roku, u toku rada?

-Da li je poslodavac svakog zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad upoznao sa svim vrstama rizika i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa aktom o proceni rizika za radno mesto na kome obavlja poslove na koje ga poslodavac određuje?

-Da li je poslodavac izvršio periodičnu proveru osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad svih zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, najkasnije u roku do jedne godine od dana prethodne povrede ?

-Da li je poslodavac izvršio periodičnu proveru osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad svih zaposlenih, izuzimajući zaposlene koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, najkasnije u roku od četiri godine od dana prethodne provere?

-Da li je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio sredstva i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu?

-Da li je poslodavac svim zaposlenima izdao na upotrebu sredstva i/ili opremu za ličnu zaštitu na radu, u skladu sa aktom o proceni rizika?

Akt o proceni rizika je dokument kojim se predviđa lična zaštitna oprema za svako radno mesto prema riziku koji je procenjen. Nakon toga se pravi karton zaduženja ličnom zaštitnom opremom koju zaposleni na tom radnom mestu mora da zaduži i koji je dokaz da je poslodavac predao ličnu zaštitnu opremu svom zaposlenom.

Akt o proceni rizika u toku vanredne situacije: obaveza poslodavca je da zaposlenom obezbedi primenu svih preventivnih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a posebno onih koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (dezinfekcija i upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji sadrži Akt o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima vezanih za bezbednost i zdravlje na radu.

Zaposleni su dužni da se pridržavaju uputstava odgovornog lica kod poslodavca i da primenjuju propisane, odnosno utvrđene mere koje se odnose na upotrebu sredstava za ličnu zaštitu.

Dopuna Akta o proceni rizika i Plan preventivnih mera prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad u cilju sprečavanja pojave i širenja epidemije zarazne bolesti su mere vezane za trenutnu situaciju.

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu izradila je Vodič za bezbedan i zdrav rad od kuće. U vodiču su navedeni i uslovi koje radni prostor, koji služi kao radno mesto kod kuće, treba da ispunjava, procena rizika i praćenje bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih koji rade od kuće, način prijave povreda na radu prilikom rada od kuće i slično.

Procenom rizika posebnu pažnju treba obratiti na radnu okolinu, opremu za rad sa ekranom, rizik od požara i mentalno zdravlje zaposlenih. Pri izradi akta oproceni rizika, treba uzeti u obzir i rizike povezane sa stresom i obavljanjem posla van redovnog radnog vremena