Bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na radu)

Bezbednost i zdravlje na raduJedan od najbitnijih koraka uspostavljanja sistema bezbednosti i zdravlja na radu  jeste organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa članom 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,91/2015 i 113/2017), tj određivanje stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu (zaštitu na radu). Na osnovu Odluke o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu (zaštitu na radu), poslodavac imenuje stručno lice za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu (zaštitu na radu).

Obaveze poslodavca na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,91/2015 i 113/2017) (zaštite na radu):

 1. Izrada Akta o proceni rizika(izrada procene rizika)
 2. Da donesu Pravilnik o  bezbednosti i zdravlju na radu kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu)
 3. Vođenje evidencije na obrascima

Principi prevencije koje daje  Direktiva EU 89/391 su i politika bezbednosti i zdravlja na radu  Agencije za bezbednost i zdravlje na radu,zaštitu od požara i zaštitu životne sredine „ATLAS“,a  sastoje se od:

 1. Izbegavanje rizika;
 2. Procena rizika koji se ne mogu izbeći;
 3. Borba protiv rizika na samom izvoru;
 4. Prilagođavanje rada pojedincu,
 5. Prilagođavanje tehničkom napretku;
 6. Zamena opasnih manje opasnim ili potpuno bezbednim sredstvima;
 7. Davanje prioriteta kolektivnim zaštitnim merama u odnosu na pojedinačne mere zaštite;
 8. Davanje  uputstava za bezbedan i zdrav rad zaposlenima; 
 9. Agencija za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine „ATLAS“ stalno unapređuje sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima standarda BS OHSAS 18001 ;

zaštita na raduIzrada evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu  obavezuje  poslodavca da donese i vodi  normativne akte i dokumente.

1. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu

Poslodavac je dužan da donese Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu koji definiše  prava i obaveze zaposlenih u organzaciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na  radu(zaštite na radu). Kroz Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu se definišu odgovornosti direktora, lica za bezbednost i zdravlje na radu, poslovođa i zaposlenih.. Pravilnik o bezbednosti propisuje i lična zaštitna sredstava prema proceni rizika(Akta o proceni rizika).

Ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih ova prava, obaveze i odgovornosti za oblast bezbednost i zdravlje na radu(zaštita na radu) sa zaposlenima se mogu regulisati uz  Aneks Ugovora o radu ili uz Ugovor o radu.

3. Izrada evidencija 1-14

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu obavezuje poslodavaca da vodi propisane obrasce od 1-14.  Neki od obrazaca su: obrazac broj 1 (sadrži radno mesto sa povećanim rizikom), obrazac broj 2 (radnici koji su raspoređeni na radno mesto sa povećanim rizikom i  sadrži lekarski pregled zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom),obrazac broj 3 i 11 (evidencija o povredama na radu) ,obrazac 6 (evidencija u koju se unosi zaposleni osposobljen za bezbedan i zdrav rad), obrazac broj 8 (evidencija o izvršenim ispitivanjama uslova radne okoline) i obrazac broj 9 ( evidencija u koju se unosi izvršeni pregled i ispitivanje opreme za rad).

4. Izrada Uputstava za bezbedan rad

Uputstvo za bezbedan rad za opremu i oruđa za rad koju koristi zaposleni. Izrada Uputstva za bezbedan i zdrav sadrži: uputstva za smanjenje rizika, pružanje prve pomoći,uputstva sa rad sa mašinama, i drugim sredstvima za rad, preventivne mere zaštite od požara i uputstvo za postupanje u slučaju požara.

Bezbednost na radu treba da predstavlja kontinuiran proces u svakom preduzeću i treba ga shvatiti kao pametnu investiciju, a ne kao trošak, jer kvalitetno postavljen sistem za bezbednost na radu uvek donosi uštedu i sa njim možete značajno smanjiti troškove poslovanja.

Bezbednost na radu poslodavac organizuje na osnovu člana 37. Zakona o bezbednosti na  radu i to određivanjem zaposlenih ili angažovanjem pravnog lica koje organizuje bezbednost na radu.

Akt o bezbednosti na radu kao početni korak kojim se zaštita na radu uspostavlja u preduzeću je vrlo bitna stvar, s obzirom da se iz njega dobija obrazac 6, dokument koji  je vezan za akt o bezbednosti na radu i koji opisuje rizik i opasnost po bezbednost na radu.

Vršimo izradu kompletne dokumentacije iz HSE oblasti.

Zaštita na radu Beograd 

Radnim danima od 08:00-16:00

Zaštita na radu Novi Sad

Radnim danima od 08:00-16:00