Lice za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bzrLice za bezbednost i zdravlje na radu (referent za zaštitu na radu, HSE referent) je lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac aktom u pismenoj formi (Odluka o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu) odredi za obavljanje tih poslova.

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga vodimo poslove bezbednosti i zdravlja na radu i to:

 • vršimo kontrolu i dajemo savete poslodavcu u izboru i korišćenju  sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
 • učestvujemo u opremanju i oblikovanju radnog mesta sa ciljem obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
 • učestvujemo u uspostavljanju sistema bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu) u skladu sa  zakonskim propisima;
 • vrši se edukacija i obuka  zaposlenih za bezbedan rad;
 • organizovanje pružanja prve pomoći
 • predlažemo mere za poboljšanje uslova rada, izvođenje preventivnih i periodičnih pregleda  opreme za rad i preventivnih i periodičnih pregleda zaposlenih
 • vršimo obilazak radnih prostorija u sedištu poslodavca, utvrđujemo odstupanja od predloženih mera iz Akta o proceni rizika i dajemo predloge za njihovo otklanjanje;

Lice za organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

 • pružamo usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (zaštite na radu);
 • izrada uputstva za bezbedan i zdrav rad
 • evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • u slučaju povrede na radu popunjavamo povrednu listu, vršimo obradu povreda na radu u skladu sa zakonom;
 • revizija i izrada dopune Akta o proceni rizika i revizija dokumentacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Poslovi koje lice za bezbednost i zdravlje na radu(referent za zaštitu na radu) obavlja u skladu sa zakonom su u članu 40. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005,91/2015 i 113/2017).

Za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu(zaštite na radu) poslodavac može da angažuje pravno lice, odnosno preduzetnika koji poseduje licencu.

Agencija“ ATLAS“ poseduje licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Beograd, Terazije 41.

Lice za bezbednost na radu referent, može da bude i poslodavac, bez položenog stručnog ispita, ako ima do deset zaposlenih i to u delatnosti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrazovanja, nauke i informacija.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu (HSE referent) vodi Evidencije iz bezbednosti i zdravlja na radu koje propisuje Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Ovim pravilnikom propisuje se kako se vode evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koje je dužan da vodi i čuva poslodavac (u daljem tekstu: evidencije), i to evidencije o:

1) radnim mestima sa povećanim rizikom;

2) zaposlenima raspoređenim na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

3) povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom;

4) zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

5) opasnim materijama koje koristi u toku rada;

6) izvršenim ispitivanjima uslova radne okoline;

7) izvršenim pregledima i proverama opreme za rad;

8) prijavama smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu, povreda na radu zbog kojih zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana, profesionalnih oboljenja i opasnih pojava koje bi mogle da ugroze bezbednost i zdravlje zaposlenih;

9) izdatim sredstvima i opremi za ličnu zaštitu na radu;

10) izvršenim lekarskim pregledima zaposlenih u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Vrlo bitno je da svi zaposleni potpišu obrazac 6 kojim su upoznati sa opasnostima i štetnostima radnog procesa. Izrada obrasca 6 se vrši tek nakon što se završi izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.

Izvod iz kontrolne lista inspekcije rada koja se odnosi na pitanja vezana za lice za bezbednost na radu:

1.1. Da li je poslodavac organizovao poslove za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa zakonom?

1.2. Da li poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavlja sam poslodavac u skladu sa zakonom?

1.3. Da li je poslodavac za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu odredio jednog ili više od svojih zaposlenih sa položenim stručnim ispitom?

1.4.Da li je poslodavac za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu angažovao pravno lice, odnosno preduzetnika koji ima licencu?

1.5.Da li je poslodavac aktom u pismenoj formi odredio lice za bezbednost i zdravlje na radu?

1.6.Da li lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja sve poslove u skladu sa članom 40. Zakona o BZNR?