Zakonska regulativa iz bezbednosti i zdravlja na radu

Zakoni - Bezbednost i zdravlje na radu

PDF Novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

zakon o bezbednosti na raduZakon o bezbednosti i zdravlju na radu
zakon o bezbednosti na raduZakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 167 o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu
zakon o bezbednosti na raduZakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 187 o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu

 

Uredbe i pravilnici - bezbednost i zaštita na radu

1. zakon o bezbednosti na raduUredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

2. zakon o bezbednosti na raduUredba o izmeni Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

3. zakon o bezbednosti na raduUredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

4. zakon o bezbednosti na raduUredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rada pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina

5. zakon o bezbednosti na raduUredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov

6. zakon o bezbednosti na raduUredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnim atmosfera (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/12 i 12/13-ispravka)

7. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

8. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

9. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Službeni glasnik RS”, broj 91/12)

10. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

11. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

12. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

13. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

14. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

15. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

16.   Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom

17. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline

18. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o evidenciji u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

19. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

20. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

21. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

22. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

23. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

24. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o dopunama Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Službeni glasnik RS“, broj 123/12)

25. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

26. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

27. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta

28. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

29. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

30. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova („Službeni glasnik RS”, broj 91/12)

31. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje naradu

32. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima

33. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama

34. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima

35. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

36. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetnom polju („Službeni glasnik RS“, broj 117/12)

37. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmenama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova (,,Službeni glasnik RS”, broj 19/13)

38. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica (,,Službeni glasnik RS”, broj 19/13)

39. PDF Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu

40. PDF Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći 

41. word icon 256x256 Pravilnik o preventivnim merama koriscenje opreme za rad sa ekranom

42. PDF Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima

 

 

Zakonska regulativa iz zaštite od požara

word icon 256x256 Novi zakon o zaštiti od požara

zakon o bezbednosti na raduZakon o zaštiti od požara
zakon o bezbednosti na radu Zakon o opštem upravnom postupku 
zakon o bezbednosti na radu Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje požara 
zakon o bezbednosti na radu Pravilnik  o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara

 1. zakon o bezbednosti na raduZakon o vanrednim situacijama
 2. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o načinu izrade plana zaštite od požara
 3. zakon o bezbednosti na raduUredba o razvrstavanju objekta delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara
 4. zakon o bezbednosti na raduZakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima
 5. zakon o bezbednosti na raduZakon o prometu eksplozivnih materija
 6. zakon o bezbednosti na raduZakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika
 7. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izgradnji postrojenja za TNG
 8. zakon o bezbednosti na raduPravilnik za zapaljive tečnosti
 9. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o izgradnji stanice za snabdevanje gorivom
 10. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje
 11. zakon o bezbednosti na raduPTN za zaštitu skladišta od požara i eksplozija
 12. zakon o bezbednosti na raduPTN za zaštitu visokih objekata od požara
 13. zakon o bezbednosti na raduPTN za spoljnu i unutrašnju hidrantsku mrežu
 14. zakon o bezbednosti na raduPTN za sisteme za odvođenje dima i toplote nastale u požaru
 15. zakon o bezbednosti na raduPTN za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni
 16. zakon o bezbednosti na raduPTN za ventilaciju i klimatizaciju
 17. zakon o bezbednosti na raduPTN za kotlarnice
 18. zakon o bezbednosti na raduPTN za zaštitu eleng postrojenja od požara
 19. zakon o bezbednosti na raduPTN za električne instalacije niskog napona
 20. zakon o bezbednosti na raduPTN za nadzemne vodove od 1kV do 400 kV
 21. zakon o bezbednosti na raduUredba zavarivanja, rezanja i lemljenja
 22. zakon o bezbednosti na raduPTN za UGI
 23. zakon o bezbednosti na raduPTN za distributivni gasovod do 4 bar
 24. zakon o bezbednosti na raduPTN za cevne vodove za gasoviti kiseonik
 25. zakon o bezbednosti na raduPTN za cevne vodove za acetilen
 26. zakon o bezbednosti na raduPTN za zaštitu od atmosferskog praznjenja
 27. zakon o bezbednosti na raduPTN za stabilnu instalaciju za dojavu požara
 28. zakon o bezbednosti na raduPTN za zaštitu postrojenja i uređaja od požara
 29. zakon o bezbednosti na raduJUSTP 21.1
 30. zakon o bezbednosti na raduPravilnik o minimumu sadržine programa obuke
 31. zakon o bezbednosti na raduPTN za kućni gasni priključak
 32. zakon o bezbednosti na raduPravilnik MRS i distributivni gasovod do 4 bar
 33. zakon o bezbednosti na raduZakon o planiranju i izgradnji
 34. zakon o bezbednosti na raduZakon o transportu opasnog tereta