Zaštita od požara

Protivpožarna zaštita

Agencija „ATLAS” za bezbednost i zdravlje na radu (zaštita na radu) i zaštitu od požara (protivpožarna zaštita)  je ovlašćena od strane MUP-a Republike Srbije - Sektor za zaštitu i spasavanje,Beograd, za obavljanje poslova obuke i izrade normativnih akata iz oblasti zaštite od požara (protivpožarne zaštite) i to:

 • Pravila zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Plan evakuacije
 • Uputstvo za postupanje u slučaju požara
 • Plan zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Obeležavanje puteva evakuacije, požarnih puteva, pp aparata i znaci za obeležavanje puteva evakuacije
 • Uputstvo za postupanje u slučaju požara
 • Obuka radnika iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)
 • Izrada Programa za osnovnu obuku iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)  i proveru znanja zaposlenih uz saglasnost MUP-a
 • Saveti i nadzor iz protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • Referent zaštite od požara (protivpožarni referent)
 • Izrada Sanacionog plana
 • Izrada Plana evakuacije
 • Izrada pravila zaštite od požara
 • Unapređenje protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • ADR obuka
 • Znaci evakuacije, PP aparat, znaci zabrane, znaci obaveza...
 • Preventivne mere zaštite od požara
 • Procena ugroženosti od požara
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Elaborat zaštite od požara
 • Glavni projekat zaštite od požara
 • Pravilnik zaštite od požara - Pravilnik protivpožarne zaštite
 • Osnovna i posebna obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Izrada Programa osnovne obuke zaposlenih iz zaštite od požara i Zahteva za saglasnost na Program osnovne obuke radnika iz zaštite od požara