Elaborat o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju zemljišta

Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) izrađuje se na osnovu projektne dokumentacije, tehničkih propisa, SRPS, propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, propisa iz zaštite od požara i na osnovu Pravilnika zaštite na radu i Akta o proceni rizika Preduzeća.

EUG se izrađuje za organizaciju i tehnologiju izvođenja radova kao i za preventivnu, neposrednu primenu propisanih i predviđenih mera za bezbedan i zdrav rad i preduzimanje potrebnih mera i radnji zaštite od požara na gradilištu.

Gradilište se priprema, koristi, održava, a radovi na objektu se izvode u skladu sa Elaboratom o uređenju gradilišta (EUG).

Izvođač radova uz prijavu početka radova nadležnoj inspekciji rada dostavlja i Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) najmanje osam dana pre početka rada. Izvođač radova po prekidu rada dužem od šest meseci izveštava inspekciju rada o ponovnom početku rada.

Radovi na gradilištu mogu da otpočnu tek kada se gradilište uredi u skladu sa Elaboratom o uređenju gradilišta (EUG) a dalji radovi na građevinskom objektu mogu da se odvijaju samo u skladu sa odredbama Elaborata o uređenju gradilišta (EUG).

U slučaju izmena u organizaciji ili tehnologiji izvođenja radova, odnosno izmena i predviđenim merama bezbednosti i zdravlja na radu (BZnR) rukovodilac gradilišta je dužan da izmeni Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) na način kojim će izmenjeni Elaborat o uređenju gradilišta (EUG) odgovarati stvarnom stanju na gradilištu i stvarnom postupku izvođenja građevinskog objekta.

Prijava početka radova se vrši osam dana pre početka radova ukoliko ste izvođač, a ukoliko ste investitor, prijavu početka rada obavljate petnaest dana pre početka radova.

Elaborat o uređenju gradilišta je obavezan za radove koji traju duže od sedam radnih dana.

Elaborat o uređenju gradilišta sadrži:

1) šemu gradilišta, odnosno situacioni plan;

2) opis radova;

3) mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Kada na gradilištu radove izvodi jedan poslodavac ili kada radove izvodi više poslodavaca jedan za drugim, svaki od poslodavaca dužan je da izradi elaborat o uređenju gradilišta koji sadrži šemu gradilišta, odnosno situacioni plan, opis radova i mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Poslodavac koji izvodi radove na gradilištu na kome je u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu potrebno obezbediti Plan preventivnih mera izrađuje elaborat o uređenju gradilišta koji sadrži opis radova i mere za bezbednost i zdravlje na radu, a preuzima šemu gradilišta, odnosno situacioni plan iz Plana preventivnih mera.

Sadržina elaborata o uređenju gradilišta treba da bude dostupna na gradilištu i da odgovara faktičkom stanju, kao i da obuhvati neophodne i ažurne priloge, i to:

1) spisak radnih mesta sa povećanim rizikom;

2) spisak zaposlenih raspoređenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

3) spisak zaposlenih osposobljenih za bezbedan i zdrav rad, uključujući i potpisan spisak zaposlenih koji su upoznati sa merama za bezbednost i zdravlje na radu utvrđenim u odgovarajućem elaboratu.

Mere za bezbednost i zdravlje na radu sadrže:

1) mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika u odnosu na radove koji se izvode na gradilištu;

2) način organizovanja pružanja prve pomoći na gradilištu, spasavanje i evakuaciju u slučaju opasnosti;

3) mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika pri upotrebi eksploziva (istovar, skladištenje, utovar, prevoz, odlaganje na mestu upotrebe i upotreba eksploziva), kao i preduzimanje mera, ako se utvrdi prisustvo opasnih predmeta (neeksplodiranih naprava), odnosno materija i mera za njihovo stručno uklanjanje;

4) mere za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika pri montažnom građenju obuhvataju istovar, skladištenje, postavljanje u položaj za dizanje, dizanje elemenata, postavljanje u projektovani položaj i osiguranje od preturanja ili pada u podignutom položaju;

5) mere zaštite zaposlenih od sredstava saobraćaja i mere za nesmetano odvijanje saobraćaja, kada kroz područje gradilišta prolazi javni put.

Elaborat o uređenju gradilišta se izrađuje na osnovu Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Sl. glasnik RS", br. 121/2012 i 102/2015).

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da odredi jednog ili više koordinatora za

izradu projekta i jednog ili više koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili

je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača radova istovremeno.

Za koordinatora za izvođenje radova može biti određeno lice koje ima:

1) najmanje završene studije prvog stepena (osnovne akademske ili osnovne strukovne

studije), u oblasti: arhitekture, građevinskog inženjerstva, elektrotehničkog i računarskog

inženjerstva, inženjerstva zaštite životne sredine i zaštite na radu, mašinskog inženjerstva ili

saobraćajnog inženjerstva, odnosno studije u trajanju od najmanje dve godine u odgovarajućoj oblasti;

2) položen stručni ispit za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova u skladu sa

ovom uredbom i

3) najmanje tri godine radnog iskustva na:

poslovima izgradnje objekata ili poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova.

Zaposleni kod izvođača radova ne može biti određen za koordinatora za izvođenje radova.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da, pre početka rada na gradilištu,

obezbedi da se izradi Plan preventivnih mera.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta u slučaju kada je na gradilištu:

1) planirano trajanje radova duže od 30 radnih dana i istovremeno radi više od 20 zaposlenih

ili

2) planiranim obimom radova obuhvaćeno više od 500 lica ili dana.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popuni Prijavu gradilišta bez

obzira na trajanje radova i broj zaposlenih koji izvode te radove, kada se na gradilištu izvode

radovi navedeni u Pregledu radova pri kojima se pojavljuje specifičan rizik od nastanka

povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da popunjenu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana pre početka rada na gradilištu, a kopiju Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da ažurira Prijavu gradilišta u slučaju promena koje utiču na završetak radova, uvođenje novog poslodavca ili drugog lica ili privremene obustave radova na gradilištu i da ažuriranu Prijavu gradilišta dostavi nadležnoj inspekciji rada najkasnije u roku od 15 dana od dana ažuriranja, a kopiju ažurirane Prijave gradilišta postavi na vidno mesto na gradilištu.

Koordinator za izvođenje radova

Koordinator za izvođenje radova obavlja sledeće poslove:

1) vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:

Odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,

Procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;

Koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:

dosledno primenjuju preventivne mere gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera.

Predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu;

Organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;

Obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

Koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

Preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;

Obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad.