Akt o proceni rizika (procena rizika)

Akt o proceni rizikaIzrada Akta o proceni rizika u skladu sa standardom ISO OHSAS 18001.

Prva mera preventivnog delovanja na profesionalne bolesti i izbegavanje povreda na radu je izrada Akta o proceni rizika (procena rizika radnih mesta).

Izrada Akta o proceni rizika ili procena rizika radnih mesta i dokumentacije iz oblasti bezbednosti  i zdravlja na radu (zaštite na radu) je prilika za unapređenje poslovanja i izbegavanje povreda na radu.

Zakon o Bezbednosti i Zdravlju na radu, članom 13. obavezuje sve poslodavace da u pismenoj formi donesu Akt o proceni rizika (procena rizika) za sva radna mesta u radnoj okolini.

Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada sa procenom rizika od povreda i/ili oštećenja zdravlja na radnom mestu u radnoj okolini i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu (Zakon o  Bezbednosti i Zdravlju na radu)

Procena rizika (Akt o proceni rizika) je preispitivanje svih aspekata rada, sa ciljem kako bi se  prepoznali elementi koji mogu biti uzrok povreda na radu ili štete, a prema listi opasnosti i štetnosti koje daje Pravilnik o načinu i postupku procene rizika, Priručnik za procenu rizika Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu i ček liste EU za svako pojedinačno zanimanje,kako bi se opasnosti uklonile i da bi se uvele preventivne ili zaštitne mere koje će kontrolisati rizik i stvoriti uslove za upravljanje rizikom,a samim tim i bolje uslove za bezbedan rad zaposlenih, smanjenje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.

Akt o proceni rizika je  dokument kojim se definišu sve potencijalne opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi prilikom obavljanja svojih poslova. Definisanje opasnosti i štetnosti  i mera za njihovo otklanjanje se vrši proučavanjem opisa poslova koje sadrži Ugovor o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta i  razgovorom sa zaposlenima. Procena rizika se radi za  pojedinačno radno mesto.Izrada Akta o proceni rizika podrazumeva  snimanje radnog prostora (skiciranje prostora, osposobljenost radnika za protivpožanu zaštitu,određivanje vrste klimatizacije i grejanja i sl.)
Donošenje Akta o proceni rizika(procene rizika), sagledava  ukupno stanje uslova rada na svakom radnom mestu i u radnoj okolini i utvrduje mere i prioritete za poboljšanje uslova rada i svođenje rizika na najmanju moguću meru.

Procena rizika
Pregled faza izrade Akta o proceni rizika (procenjivanje rizika):

1. Pokretanje postupka procene rizika na osnovu Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini i odluke  poslodavca  o pokretanju postupka procene rizika.

2. Sistematizacija radnih mesta prema Zakonu o radu, sa opisom poslova.Polazna osnova za procenu rizika je sistematizacija i organizacija radnih mesta.

3. Procena rizika radnih mesta prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu.

Izmena i dopuna Akta o proceni rizika - Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu («Sl.glasnik RS», br. 101/05)

- Potpuna izmena Akta – Akt o proceni rizika podleže potpunoj izmeni i dopuni nakon svake kolektivne povrede na radu sa smrtnim posledicama, koja se dogodi na radnom mestu i u radnoj okolini poslodavca.

- Izmene Akta o proceni rizika – Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini podleže potpunoj ili delimičnoj izmeni ili dopuni na osnovu naložene mere Inspektora rada.

- Delimična izmena  Akta o proceni rizika(u slučaju smrtne povrede na radu i teške povrede na radu,u slučaju pojave svake nove opasnosti ili štetnosti, tj. promene nivoa rizika u procesu rada,kada mere koje se utvrde za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika nisu odgovarajuće  ili ne odgovaraju procenjenom stanju,kada je procena rizika zasnovana na podacima koji nisu ažurni.

Septembar 2007. godine je bio zakonski rok za donošenje akta o proceni rizika.

Svaki poslodavac je u obavezi da izradi Akt o proceni rizika.

U slučaju da poslodavac ima manje od deset zaposlenih i ne bavi se proizvodnom delatnošću, može sam da izradi Akt o proceni rizika (Akt o bezbednosti na radu), uz poštovanje Pravilnika o izradi Akta o proceni rizika koji se nalazi u sekciji Propisi na našem sajtu.

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji se zakonska obaveza izrade Akta o proceni rizika svela na to da poslodavci ne znaju o čemu se radi i na osnovu toga su mnoga lica bez licence vršila izradu Akta o proceni rizika na "crno" i bez licence. U praksi to znači da će poslodavac izabrati najnižu cenu izrade Akta i biće ubeđen da je izvršio zakonsku obavezu. Ustvari ta lica koja su izradila Akt, nigde ne stvaljaju svoj potpis i licencu, poslodavac potpisuje Akt i time preuzima odgovornost. Takav Akt o proceni rizika poslodavac je platio, dakle ni on nije besplatan, ali mu niko ne garantuje kvalitet i time što je "uštedeo" izborom najniže cene dovodi sebe u poziciju da odgovara za moguće kazne zbog nepotpunosti ili neispravnosti Akta o proceni rizika.

Pre svega, Akt o proceni rizika na radnom mestu mora da sadrži licencu stručnog lica i firme koja je izradila Akt, a u slučaju povrede na radu nije svejedno kakav je kvalitet Akta o proceni rizika. Na tržištu se susrećemo sa praksom da poslodavci koji su već prošli "jeftino" pri izradi Akta dolaze do nas i traže da im izradimo ispravan Akt, jer su uvideli da su bili žrtve prevare tek kada im se dogodila povreda na radu ili su imali kontrolu inspektora rada. Agencija Atlas vrši izradu Akta o proceni rizika radnih mesta metodom koja je vrlo obimna i sveobuhvatna, tako da u vanrednim slučajevima nije svejedno da li imate Akt o bezbednosti bez licence i to na dve do pet strana po jednom radnom mestu ili na trinaest strana po jednom radnom mestu, koliko je predviđeno metodom kojom mi vršimo izradu Akta o proceni rizika.

Kao krajnji zaključak ovih primera iz prakse, sve se svodi na to da u ovoj oblasti kao i u mnogim drugim oblastima, postoji kvalitetna i ne kvalitetna dokumentacija, roba...

Bezbednost na radu počinje sa izradom Akta o proceni rizika na radnom mestu i na osnovu procene rizika radnih mesta proizilaze dalji koraci kojima se permanentno unapređuje zaštita na radu. Dakle, ceo proces poboljšanja uslova rada i smanjenja povreda na radu kao i profesionalnih oboljenja proističe iz detaljnog snimanja procesa rada kojim se dobija kvalitetan akt o proceni rizika.

Akt o proceni rizika radnih mesta može se izraditi pomoću brojnih metoda procene rizika na radnom mestu kao što su Kinny, Pilz, 5x5, AUVA, BG, singapurski model (3x3), FINECA, Guardmaster, Fine. Procena rizika radnih mesta je kompleksan posao, tako da je vrlo bitno dobro poznavanje i vladanje metodom kojom se vrši procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini. Agencija Atlas izrađuje Akt o bezbednosti na radu metodom koju je sačinio tim za procenu rizika koga su sačinjavali predstavnici Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika iz Novog Sada, predstavnici instituta i Fakulteta zaštite na radu iz Niša. Procena rizika radnih mesta ovom metodom je najobimnija u odnosu na gore navedene metode procene rizika. Njena prednost u odnosu na druge metode procena rizika se ogleda u tome da je prilagođena našim uslovima i daje najkvalitetniji Akt o bezbednosti na radnom mestu.

Akt o proceni rizika utvrđuje opasnosti i štetnosti na radnom mestu i u radnoj okolini i na osnovu procene rizika se dobija obrazac broj 6. Kvalitetan Akt o proceni rizika daje i kvalitetan obrazac broj 6. Obrazac broj 6 sadrži opasnosti i štetnosti na radnom mestu i obaveza poslodavca je da upozna zaposlenog sa svim rizicima na radu, tako da tu obavezu ispunjava kada zaposleni potpiše obrazac broj 6.

U Službenom glasniku RS broj 102/2015 izašao je Pravilnik o načinu i postupku procene rizika  na radnom mestu i u radnoj okolini.