Usluga izrada kompletne dokumentacije iz oblasti zaštite od požara (protivpožarne zaštite)

zastita od pozara dokumentacija

 • Izrada Pravila zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Izrada Plana zaštite od požara (protivpožarne zaštite), Plan zaštite od požara za objekte razvrstane u II kategoriju ugroženosti od požara
 • Izrada Plana evakuacije
 • Izrada elaborata iz zaštite od požara (protivpožarne zaštite)
 • Uputstvo za postupanje u slučaju požara
 • Obuka zaposlenih iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)
 • Izrada Programa za osnovnu obuku iz zaštite od požara (protivpožarna obuka)  i proveru znanja zaposlenih uz saglasnost MUP-a
 • Program obuke radnika iz oblasti iz zaštite od požara
 • PPZ obuka
 • Saveti i nadzor iz protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • Referent zaštite od požara
 • Izrada Sanacionog plana
 • Unapređenje protivpožarne zaštite (zaštite od požara)
 • ADR obuka
 • Znaci evakuacije, PP aparat, zabrana, obaveza.....
 • Obeležavanje puteva evakuacije
 • Preventivne mere zaštite od požara
 • Projekti termotehničkih instalacija (grejanje, gasne instalacije)
 • Projekti konstrukcije (hale, silosi, dizalice i sl.)
 • Glavni projekat zaštite od požara
 • Plan zaštite od požara
 • Projekat hidrantskih instalacija (spoljne, unutrašnje)
 • Projekat sprinkler instalacija
 • Tehnički prijem objekata
 • Legalizacija objekata
 • Koordinator o uređenju gradilišta kao i koordinator u projektovanju
 • Nabavka opreme za protivpožarnu zaštitu (hidrantski ormani ,creva, mlaznice, spojnice, pp aprat tipa S 6,pp aparat tipa S 9,pp aparat tipa S 50, pp aparat tipa CO2)
 • Elaborat protivpožarne zaštite

Deo usluga obavljamo po povlašćenim cenama uz saradnju sa akreditovanim institucijama.