Pravila zaštite od požara, požarni putevi evakuacije

Na osnovu Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", 111/2009, 20/2015 i 87/2018), sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju:

 • Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti od požara - član 27.
 • Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara - član 16.
 • Pravila  zaštite od požara (za III kategoriju) sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara - član 28.
 • Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara - član 42 i 43.
 • Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih iz zaštite od požara, na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a - član 53.
 • Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja  iz zaštite od požara, najmanje jednom u tri godine - član 53.
 • Da za  poslove zaštite od požara angažuju Pravno lice ili Preduzetnika sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje poslova zaštite od požara - član 24 i 25.

Vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno savet zgrade u  stambenim objektima donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

 • Organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara  bude  otklonjen,   a  da  u  slučaju  njegovog  izbijanja  bude  obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
 • Zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica  osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
 • Donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
 • Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.
 • Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.
 • Pravila zastite od požara uređuju i način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara i obaveze lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara i drugih zaposlenih.

  Pravila zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, a u cilju unapređenja zaštite od požara unutar objekta preduzeća definišu zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;

  Propisani format za Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara je forma A3, mada je dozvoljeno i da plan evakaucije bude formata A4 i uputstvo za postupanje u slučaju požara formata A4. Plan evakuacije se postavlja na vidnom mestu u blizini izlaza i na svakom spratu. U Plan evakuacije se unosi raspored i vrsta pp aparata, pozicije hidranata, glavni  i pomoćni putevi evakuacije, spoljni vatrogasni put, položaj razvodnih ormara,položaj panik rasvete...

 • Pravila zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, a u cilju unapređenja zaštite od požara unutar objekta preduzeća obuhvataju:

  -Organizaciju procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje

  -Zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara

  -Plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara

  -Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara

  -Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara

  -Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta

 • Sastavni deo Pravila zaštite od požara čini i Plan evakuacije sa uputstvom za postupanje u slučaju požara koji mora biti istaknut u blizini izlaza iz prostora preduzeća.
 • ppz pravilnik na kraju dokumentacije mora da sadrži i plan evakuacije, evakuacioni plan
 • Izrada plana evakuacije na srpskom i na engleskom jeziku
 • Vršimo i izradu plan evakuacije sa uputstvom za postupanje u slučaju požara za apartmane vezano za proces kategorizacije
 • Plan evakuacije - karta evakuacije za apartman